ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Organizacja pracy w ZSS w 2017/2018

 

 

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 


Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi  zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak:

niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

W tym roku objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Bogumiła Janicka

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

ZRW         - wychowawca – Agnieszka  Warda.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Wioletta Wolińska.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 4-7ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-7   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy została utworzona klasa pierwsza dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odział liczy troje uczniów, którzy  realizują podstawę programową szkoły ogólnodostępnej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną klasą pierwszą Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie. Treści edukacyjne odpowiadają programowi szkoły masowej
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych naszych uczniów.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 2 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 2 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Romanowska.

Klasa 3 PP  – wychowawca – Sylwia  Rubacha.

 

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa I   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa II  –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Prowadzone jest w niej kształcenie
w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają

u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie.

W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny

zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy

piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz

realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez

niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę

w szkole ogólnodostępnej.

W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego

wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

Pracownicy niepedagogiczni 2017/2018

Pracownicy niepedagogiczni 2017/2018


 1. Anna Bartoszuk  – intendent, magazynier,
 2. Józef Becherka – konserwator,
 3. Monika Grzelak – pomoc kuchenna,
 4. Agnieszka Grzyb – samodzielny referent do spraw administracyjnych,
 5. Monika Szadkowska – samodzielny referent do spraw kadr i płac,
 6. Ewa Siwińska - samodzielny referent do spraw kadr i płac,
 7. Nina Rudzka – główna księgowa,
 8. Halina Kotus – pomoc nauczyciela,
 9. Olga Nowak – pomoc nauczyciela,
 10. Danuta Pawlak – kucharka,
 11. Bożena Rygiel – pomoc nauczyciela,
 12. Jadwiga Sobierajska – starszy woźny,
 13. Aneta Klimczak – pomoc nauczyciela,
 14. Andrzej Kantorski – kierowca,
 15. Dorota Koprowska – sprzątaczka.

Kadra pedagogiczna 2017/2018

Kadra pedagogiczna 2017/2018

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
 2. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Aneta Chlebna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 4. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy
 5. Anna Dziuda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 6. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel świetlicy
 7. Agata Gudej – nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
 8. Bogumiła Janicka – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 9. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 11. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki
 12. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki
 13. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki
 14. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 15. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii
 16. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego
 17. Agnieszka Parol – pedagog szkolny
 18. Małgorzata Romanowska – psycholog  szkolny
 19. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego
 20. Wanda Staniszewska – nauczyciel języka angielskiego
 21. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 22. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego
 23. Małgorzata Turska – nauczyciel świetlicy
 24. Agnieszka Warda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 25. Wioletta Wolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 26. Marzena Wrońska – nauczyciel religii
 27. Monika Zielińska – nauczyciel techniki
 28. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki
 29. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego
 30. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii
 31. Marek Nowacki – nauczyciel muzyki
 32. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy
 33. Elżbieta Krzemińska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 34. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych

Kadra ZSS 2014/2015

Kadra ZSS w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Kadra pedagogiczna:

 

 

1.Biernacki Rafał

2.Długołęcka Bogusława

3.Gudej Agata

4.Janicka Bogumiła

5.Kret Magdalena

6.Lisowski Maciej

7.Milczarek Małgorzata

8.Młynarczyk Dariusz

9.Moszczyńska Małgorzata

10.Ogłoza Aleksandra

11.Oskroba Bogdan

12.Oskroba Justyna

13.Parol Agnieszka

14.Romanowska Małgorzata

15.Rubacha Sylwia

16.Świąder Monika

17.Warda Agnieszka

18.Wrońska Marzena

19.Zielińska Monika

20.Kubiak Adam

21.Nowicki Marek

22.Olejniczak Agnieszka

23.Staniszewska Wanda

24.Zwolińska Anna

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

 

1.Bartoszuk Anna – intendent,

2.Becherka Józef – konserwator,

3.Kantorski Andrzej – kierowca,

4.Kubiak Wioletta – pomoc w sekretariacie,

5.Mroczek Maria – pomoc kucharki,

6.Nowak Olga – pomoc nauczyciela,

7.Pawlak Danuta – kucharka,

8.Rudzka Nina – księgowa,

9.Sobierajska Jadwiga – woźna,

10.Wojcieszek Elżbieta – sprzątaczka,

11.Wolińska Wioletta – pomoc nauczyciela,

12.Żak Małgorzata – specjalista ds. adm.-gosp.

 

 

 

 

Kadra ZSS 2015/2016

Kadra ZSS
w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna:

 

 

 

 

1.Biernacki Rafał

2.Długołęcka Bogusława

3.Gudej Agata-Brzezińska

4.Janicka Bogumiła

5.Kret Magdalena

6.Lisowski Maciej

7.Milczarek Małgorzata

8.Młynarczyk Dariusz

9.Oskroba Bogdan

10.Oskroba Justyna

11.Parol Agnieszka

12.Romanowska Małgorzata

13.Rubacha Sylwia

14.Turska (Moszczyńska) Małgorzata

15.Warda Agnieszka

16.Wrońska Marzena

17.Zielińska Monika

18.Chlebna Aneta

19.Dziuda Anna

20.Felczyńska Agnieszka

21.Kubiak Adam

22.Nowicki Marek

23.Olejniczak Agnieszka

24.Staniszewska Wanda

25.Trębska Jolanta

26.Zwolińska Anna

 

 

 

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

 

 1.Bartoszuk Anna – intendent,

2.Becherka Józef – konserwator,

3.Kantorski Andrzej – kierowca,

4.Kubiak Wioletta – pomoc w sekretariacie,

5.Mazurkiewicz Ewa – sprzątaczka,

6.Mroczek Maria – pomoc kucharki,

7.Nowak Olga – pomoc nauczyciela,

8.Pawlak Danuta – kucharka,

9.Rudzka Nina – księgowa,

10.Sobierajska Jadwiga – woźna,

11.Wojcieszek Elżbieta – sprzątaczka,

12.Wolińska Wioletta – pomoc nauczyciela,

13.Żak Małgorzata – specjalista ds. adm.-gosp.

 

 

 

 

"Końska dawka emocji - 2014" - impreza plenerowa.

 

 

"Końska dawka emocji

- będziemy turystycznie mocni".

 

 

pod takim hasłem 19 września 2014 r. w Dzierżąźni odbyła się impreza plenerowa

 

zorganizowana przez Stowarzyszenie "Bo jesteś jeszcze Ty". Celem imprezy było m.in.:

 

propagowanie turystyki pieszej i konnej wśród dzieci i młodzieży. W imprezie tej wzięła udział

 

drużyna z naszej szkoły pod opieką Bogusławy Długołęckiej i Jadwigi Adamczewskiej.

 

Po zajęciach w kuźni, uczestnicy odbyli przejażdżkę wozami drabiniastymi i bryczkami,

 

a po smacznym poczęstunku miała miejsce zabawa i tańce na świeżym powietrzu przy

 

 

dźwiękach muzyki ludowej. Na zakańczenie wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali

 

 

dyplomy i upominki.

 

 

Zostały nam miłe wspomnienia i fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowe śnadanie

                        Zdrowe śniadanie

 

 

Uczniowie klas 1 - 3 wraz ze swoją wychowawczynią panią Magdą Kret


przygotowali bardzo zdrowe śniadanie. Z wielkim zapałem pracowali


ponad godzinę, ale warto było, ponieważ wynik przeszedł najśmielsze


oczekiwania. Były to nie tylko zdrowe, ale smaczne i piękne kanapki,


które zostały zjedzone z apetytem.

 

 

                        My możemy tylko na nie popatrzeć.

 

 

 

 

 

 

 

Po posiłku uczniowie wykonali prace plastyczne,


tematycznie nawiązujące do śniadania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  W szkole jest fajnie!

Dzień Chłopaka w kl. 4-6

Klasowy Dzień Chłopaka,

 

jaki urządziły dziewczyny z mojej klasy kolegom 30 września.
Były życzenia, poczęstunek, pamiątkowe fotki i tańce- dlatego są 4 zdjęcia o takich właśnie nazwach.
Pozdrawiam.
Darek Młynarczyk

 

 

Życzenia.

 

 

 

Poczęstunek.

 

 

 

Tańce.

 

 

 

Pamiątkowa fotografia.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK