ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Pracownicy niepedagogiczni - 2018/2019

Pracownicy niepedagogiczni 2018/2019

 

 1. Anna Bartoszuk – pomoc nauczyciela,
 2. Józef Becherka – konserwator,
 3. Monika Grzelak – pomoc kuchenna,
 4. Agnieszka Grzyb – samodzielny referent do spraw administracyjnych,
 5. Andrzej Kantorski – kierowca,
 6. Dorota Koprowska – sprzątaczka.
 7. Aleksandra Koprowska – pomoc nauczyciela,
 8. Halina Kotus – pomoc nauczyciela,
 9. Urszula Kotlarek – pomoc nauczyciela,
 10. Olga Nowak – pomoc nauczyciela,
 11. Marzena Nyczaj – intendent, magazynier,
 12. Danuta Pawlak – kucharka,
 13. Jadwiga Sobierajska – starszy woźny.

Oddziały w ZSS - 2018/2019

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

Objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Agnieszka Felczyńska.

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak.

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej.
 • Klasy dla uczniów z autyzmem.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa I  - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Małgorzata Turska.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Agnieszka Warda.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 5-8ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-8   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

Od pewnego czasu w naszej placówce zostały utworzone klasy dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odziały są mało liczne (maksymalnie mogą liczą czworo uczniów), a dzieci realizują podstawę programową szkoły masowej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 1 w Głownie i wpisuje się w idee realizacji innowacji pedagogicznej.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 3 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

Klasa 2 PP  – wychowawca – Małgorzata Romanowska.

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa II   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa III –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Z czasem przekształcona w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia.  Prowadzone jest w niej kształcenie w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie. W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Reasumując w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

naukę pobiera 85 uczniów

w następujących oddziałach:

 

Przedszkole Specjalne

Oddział przedszkolny P1 – wychowawca – Agnieszka Felczyńska

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P2 – wychowawca – Monika Świąder

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak

- 3 przedszkolaków.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Klasa I – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Małgorzata Turska - 2 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Agnieszka Warda - 6 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem

- wychowawca - Agata  Gudej - 3 uczniów.

Klasa 1-3

- wychowawca - Magdalena  Kret - 4 uczniów.

Klasa 5-8ż

- wychowawca  - Bogusława  Długołęcka - 7 uczniów.

Klasa 4-8

- wychowawca  - Agnieszka  Parol -13 uczniów.

 

Gimnazjum nr 3

Klasa 3 – wychowawca – Rafał  Biernacki - 3 uczniów.

Klasa 3ż – wychowawca – Monika  Zielińska - 5 uczniów.

 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Klasa 1 PP – wychowawca – Małgorzata Milczarek  - 4 uczniów.

Klasa 2 PP – wychowawca – Małgorzata Romanowska - 5 uczniów.

 

Szkoła Branżowa

Klasa II – wychowawca – Justyna  Oskroba - 7 uczniów.

Klasa III – wychowawca  - Bogdan  Oskroba - 5 uczniów.

 

Nauczanie indywidualne - 1 uczeń.

Indywidualne zajęcie rewalidacyjno – wychowawcze - 6 uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju - 3 uczniów.

 

Łączna ilość uczniów w ZSS – 85.

Kadra pedagogiczna - 2018/2019

Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel matematyki, fizyki, chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy.
 5. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych.
 6. Aneta Chleba – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 7. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 8. Marta Dziuda – nauczyciel języka polskiego.
 9. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 10. Katarzyna Florczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 11. Agata Gudej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 12. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 13. Aneta Klimczak - nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 14. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 15. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 16. Marek Kubiak – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 17. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki, świetlicy.
 18. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki.
 19. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki.
 20. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 21. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, integracji sensorycznej.
 22. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, informatyki.
 23. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego, biologii.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Iwona Pełka - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 26. Ewa Piszczyńka – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 27. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny.
 28. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, wychowania fizycznego.
 29. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 30. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego.
 31. Małgorzata Turska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 32. Agnieszka Warda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 33. Marzena Wrońska – nauczyciel religii.
 34. Monika Zielińska – nauczyciel przysposobienia do pracy, techniki.

Wigilia w świetlicy środowiskowej.

 

Wigilia w świetlicy środowiskowej

 

W dniu 20.12.2016 r. odbyła się Wigilia w świetlicy środowiskowej. Wszyscy zebrani:

podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole. Swoją obecnością

zaszczycił nas Burmistrz Głowna, pan Grzegorz Janeczek, który obdarował dzieci

paczkami zakupionymi przez Urząd Miejski w Głownie. Przekazał życzenia

bożonarodzeniowe również dla wszystkich uczniów i pracowników

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

W Wigilii uczestniczyli również prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”

pan Maciej Lisowski, wiceprezes pani Małgorzata Baraniak

oraz inni członkowie zarządu.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne jasełka - 2015

Szkolne jasełka

 

 

Tradycyjnie, jak co roku, we wtorek 22 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie odbyła się

uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów

w jasełkach, ukazujących historyczne wydarzenie jakim było narodzenie Chrystusa. Klimat tamtych czasów

i miejsca udało się wiernie odtworzyć dzięki odpowiednim strojom, muzyce oraz przepięknej scenografii.

Biblijna opowieść, którą przeplatały różne kolędy dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń.

            W roli Maryi wystąpiła uczennica kl. II gimnazjum Marta Borowiak, św. Józefa odegrał - Tomasz Sasin

            z kl. I gimnazjum. Wystąpili również pastuszkowie, aniołowie oraz narrator. Kolędy śpiewane były przez

            szkolny chórek złożony z najbardziej uzdolnionych muzycznie uczniów naszej placówki.

            Uroczystość otworzył dyrektor Maciej Lisowski, który powitał zaproszonych rodziców oraz gości:

            Wojciecha Brzeskiego - członka zarządu powiatu zgierskiego, Andrzeja Jankowskiego - burmistrza Strykowa

            oraz proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie - ks. dr Stanisława Banacha.

            Uroczystość przygotowały nauczycielki: Monika Zielińska i Małgorzata Milczarek.

            Na następne Jasełka zapraszamy wszystkich za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

 

samodzielnego referenta ds. administracyjnych

 

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26a informuje,

 

że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko,

 

Komisja wybrała kandydatkę - panią Agnieszkę Grzyb.

 

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

Posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje 

do pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Książki naszych marzeń - 2015

"Książki naszych marzeń"

 

 

Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek

 

 

do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu

 

 

"Książki naszych marzeń". Kwota dotacji to 1000 zł,

 

 

a wkład własny to 250 zł. Za te pieniądze zostało

 

 

zakupionych 47 książek o różnej tematyce. Biblioteka

 

 

szkolna wzbogaciła się o książki dla najmłodszych dzieci,

 

 

jak też dla dzieci starszych i młodzieży z gimnazjum

 

 

i ze szkoły zawodowej. Nowe książki bardzo nam się

 

 

podobają i chętnie będziemy je czytać.

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

 

 

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy istnieje przy ZSS w Głownie od 1999r. Został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą zespół rewalidacyjno-wychowawczy obejmuje swoją opieką 2-4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

 

Rewalidacja  dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają sie poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące ale i atrakcyjne.

 

Ważnym aspektem pracy w zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o  doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

 

Dbamy również o to, aby uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych  oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

Realizacja programów i projektów wynikających ze szkolnych programów

Realizacja programów i projektów poszerzających działania wynikające ze szkolnych programów wychowawczego i profilaktycznego

             Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku uczestniczą w realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych, turystyczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Większość przedsięwzięć jest prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomoc Rodzinie” w Głownie. Każdego roku realizowanych jest kilka programów, które są finansowane przez: Urząd Miejski w Głownie, Urząd Gminy w Głownie, Urząd Miasta-Gminy Stryków.

Dwukrotnie realizowaliśmy projekty finansowane przez Telewizję Polską w ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom” ( „Samodzielni w dorosłość” -2004 r., „Aktywni-silni, sprawni”-2008r.). Dzięki temu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1)      Remont i wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego niezbędnej do zajęć praktycznych realizowanych w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

2)      Powstanie obok szkoły boiska do gier i zabaw ruchowych ze sztuczną nawierzchnią.

W XII 2013 r. również złożony został wniosek do TVP na realizację  projektu

„Praca z dzieckiem metodą SI”. Zakłada przygotowanie sali do terapii SI, zaopatrzenie w brakujący sprzęt i pomoce oraz prowadzenie terapii wskazaną metodą.  

 W roku 2011 na terenie szkoły zrealizowano następujące programy:

-„Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju” 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci

i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru i kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie szkoły oraz wyjścia na projekcje do  MOK w Głownie.

Program realizowany był przez okres 6 miesięcy (IV, V, VI, IX,X, XI 2011r.). Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Jestem patriotą – poznaję moją Ojczyznę”

Program obejmował 2-dniową wycieczkę do Gniezna i Biskupina. Uczestnicy zwiedzili: Sanktuarium w Licheniu, Gniezno, Biskupin, Skansen w Pobiedziskach, Mysią Wieżę w Kruszwicy oraz odbyli rejs po Jeziorze Gopło. W wyjeździe uczestniczyło

19 uczniów.

 

-„Sprawni i zdrowi”

W ramach programu zakupione zostały pomoce i przyrządy służące do rozwijania sfery motorycznej dzieci i młodzieży. Prowadzone były zajęcia służące rozwijaniu sprawności i koordynacji ruchowej. Zakupione wyposażenie jest systematycznie wykorzystywane również po zakończeniu realizacji programu w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

-„Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie 4 miesięcy. Uczestniczyło w nim 20 osób.

  

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2011 r.

Uczestniczyło w nim około 20 osób. Wyjazdy na basen odbywały się raz w tygodniu.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką świetlicy pozostaje 12 dzieci. Świetlica obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci. z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Świetlica realizuje swoje zadania w ramach roku szkolnego, to znaczy od września do czerwca. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-18.00. Zajęcia prowadzą nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz ZSS w Głownie. Podczas zajęć uczniowie w pierwszej kolejności odrabiają zadane prace domowe oraz uczestniczą w zajęciach mających na celu wyrównywanie braków w wiedzy. W czasie wolnym biorą udział w spacerach i  zabawach ruchowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Oprócz tego, odbywają się zajęcia manualne oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci z opiekunem robią zakupy, a następnie samodzielnie przygotowują kolację i sprzątają po niej.

W ramach zajęć świetlicy prowadzone są oddziaływania profilaktyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz psychoedukacja w różnych obszarach.

 

-„Rozumiemy i chronimy przyrodę wokół nas” .

Program obejmował zajęcia ekologiczne w Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Zrealizowany został w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik 2011r. Uczestniczyło w nim 30 uczniów.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.           

 

W roku 2012 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Korzystamy z dóbr kultury”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru Pinokio, kina Silver Screen, Cinema City  w Łodzi oraz audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum Papieru i Druku oraz Muzeum Bajki Se-Ma-For w Łodzi. Uczestnicy poznali historię piśmiennictwa i druku, historię powstania animacji oraz zobaczyli ulubionych bohaterów ulubionych bajek.

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2012r.

Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły, około 65 osób.

  

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę i korzystać z jej bogactw”

             W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka na trasie Góra Św. Anny, Łęczyca, Uniejów, Borysew. Uczestnicy odwiedzili zamek w Łęczycy, kolegiatę w Tumie, kompleks basenowo-termalny w Uniejowie oraz Zoo Safari w Borysowie. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej zwierząt. Wycieczka odbyła się w czerwcu 2012 r. Uczestniczyło w niej 29 uczniów.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie po nich.

-„Jaś i Małgosia”

Program obejmował działania rewalidacyjne i terapeutyczne. Skierowany był do grupy 12 dzieci w wieku od 3-6 roku życia.

W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, publikacje, programy komputerowe oraz materiały edukacyjne. W oparciu o nie prowadzono zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podczas których usprawniano zaburzone funkcje. Należały do nich: sfera werbalna, poznawcza, manualna, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2012 r.

Uczestniczyło w nim około 30 osób. Wyjazdy na basen odbywały się najczęściej raz w tygodniu.

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od maja - października 2012 r.

Uczestniczyło w nim 14 osób.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów profilaktycznych w postaci płyt DVD .      

 W roku 2013 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru, kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, wyjścia na projekcję do MOK w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum w Łowiczu. Uczestnicy poznali architekturę i folklor wsi łowickiej, wykonywali wycinanki łowickie. 

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2013r.

Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę i korzystać z jej bogactw”

             W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie . Uczestnicy odwiedzili zamek w Chęcinach, Rezerwat Przyrody w Kadzielni, weszli na Łysą Górę. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Wycieczka odbyła się w czerwcu 2013 r. Uczestniczyło w niej 20 uczniów.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie po nich.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.           

 

-„Samodzielni w dorosłość”

Program jest  kontynuacją programu realizowanego w 2004 roku. Obejmował on doposażenie pracowni gospodarstwa domowego w brakujące urządzenia, naczynia, drobne sprzęty kuchenne. Dzięki temu uczniowie naszej placówki mogą nabywać umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku oraz zachowań służących zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. Obejmował relaksację w grocie solnej oraz udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna –

IV Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od marca - grudnia 2013 r. Uczestniczyło w nim 25osób.

 

-„Dożywianie najuboższych mieszkańców Głowna”

Program obejmował działania mające na celu wsparcie rzeczowe uczniów i ich rodzin. Grupa 15 uczniów otrzymała 3 paczki żywnościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje. Oprócz tego w okresie od kwietnia do grudnia na terenie szkoły przygotowywane były kanapki na śniadanie dla wszystkich potrzebujących uczniów.

 

Udział zespołu w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

 

-„Radosna Szkoła”

            Program finansowany przez MEN w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkoły podstawowej. Obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

 

 -„Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczna służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty”

Szkoła przyłączyła się do opracowaniu wniosku, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. W ramach projektu zaplanowano prowadzenie zajęć: informatycznych, matematycznych, psychologiczno-terapeutycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe,  arteterapię. Będzie on finansowany ze środków Unii Europejską.

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 

 

 

Oddziały

 

w Zespole Szkół Specjalnych

 

w Głownie


 

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim

oraz ze współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak:

autyzm, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu

czy zespoły genetyczne.

 


 

W skład

 

Zespołu Szkół Specjalnych

 

w Głownie wchodzą:

 

 

 

Przedszkole "Szafirek" - 2 oddziałyOddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym


oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

Nasza oferta obejmuje:


 1. bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. opiekę wykwalifikowanej kadry z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi 
  o szczególnych potrzebach rozwojowych,
 3. zajęcia stymulujące rozwój dziecka:
 • zajęcia logopedyczne,

 • terapię behawioralną,

 • terapię metodą integracji sensorycznej,

 • hipoterapię,

 • zajęcia terapeutyczne,

 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

 • ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni i w grocie solnej,

 • kompleksową opiekę psychologiczno- pedagogiczną,

 • indywidualne wsparcie dla rodziców dziecka,

 • salę wyposażoną w pomoce i sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka,

 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 • zajęcia specjalistyczne w okresie wakacyjnym.

 

 

Występ przedszkolaków podczas szkolnej wigilii.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 

 

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 

Prowadzimy zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia zespołowe odbywają się w istniejącym przy ZSS w Głownie od 1999 r. Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym.

Zespół ten został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmuje swoją opieką 2 - 4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Rewalidacja dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

 

 


 

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają się poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące sale i atrakcyjne.

Ważnym aspektem pracy w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

Dbamy również o to, aby uczniowie Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych, uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

 

 

Klasa 1 dla autystów.

 

 

Klasa 1-3.

 

 

Klasa 4-6 życia.

 

 

Klasa 4-6.

 

 


 


Szkoła Podstawowa na galowo.

 

 

 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 

 

 

 

Klasa 1-3.Klasa 1-3A życia.Klasa 1-3B życia. • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Klasa 2-3 PP.Klasa 1-3 PP.

 


 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Gotujemy smacznie i zdrowo.

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Od 2014 r. kształcimy młodzież w Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach piekarz i cukiernik.

 


Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 1 godzina w tygodniu. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne, objęte zostaje ono kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.


Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia psychologiczna,

 • terapia behawioralna,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • integracja sensoryczna,

 • stymulacja polisensoryczna,

 • ergoterapia,

 • arteterapia,

 • muzykoterapia,

 • hipoterapia.

 

 

 

 

Nasze dzieci na zajęciach dogoterapii.

 

 

 

 

 

Sylwia Rubacha, Monika Świąder.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK