ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Biblioteka szkolna

 

REGULAMIN

Zasady korzystania z podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

 

Podstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. z 2014 r., poz. 902).

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
  z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Ilekroć mowa o:
 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe,
 4. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują odbiór wydanych podręczników.
 5. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wydania materiałów dokonuje się w obecności wychowawcy.
 6. Uczeń użytkuje podręczniki i materiały edukacyjne w szkole i w domu z obowiązkiem przynoszenia ich do szkoły na zajęcia edukacyjne.
 7. W terminie wskazanym przez wychowawcę uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki
  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 8. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników
  i materiałów edukacyjnych:
 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan, w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 3. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
 4. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 5. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 6. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
 2. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 3. W przypadku nieoddania w terminie podanym przez dyrektora szkoły podręcznika lub materiału edukacyjnego, jego zgubienia, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź zniszczenia, szkoła może żądać od rodziców zwrotu kosztu ich zakupu zgodnie z cenami ogłoszonymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania.
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły
 6. Regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDSZKOLA

L.p

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Plac zabaw- trzylatek, czterolatek

A. Idzikowska-Guzy

WSiP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KL. I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-

 

 

kl. II

Elementarz odkrywców matematyka cz1i2

Elementarz odkrywców cz1,2,3,4

 

Elementarz odkrywców matematyka cz1i2

Elementarz odkrywców cz1,2,3,4

 

Elementarz odkrywców- Teczka artysty

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

 

 

K. Bielenica, M. Bura

 

 

K. Bielenica, M. Bura

 

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

(ed. pol.)

 

 

N. Gryzoń, M. Heine

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

2.

Język angielski kl. I

kl. II

Bugs World

Bugs Team

C. Read, A. Soberon

C. Read, A. Soberon

Nowa Era

Nowa Era

3.

Religia  kl. I

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

8.

Religia  kl. II

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

9.

Religia  kl. III

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

 

 

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV – VIII

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Kl. IV

 

 

 

 

 

Kl. V

 

 

 

 

 

KL. VI

 

 

 

Kl. VII

 

„Seria „ Jutro pójdę w świat”

Wczoraj i Dziś- historia,

Matematyka wokół nas,

Technika na co dzień,

Tajemnice przyrody.

 

Słowa na start,

Puls życia -biologia,

Planeta Nowa Era- geografia,

Lekcja muzyki,

Wczoraj i dziś – historia,

Lubię to!- informatyka

Matematyka z kluczem.

 

 

 

Jutro pójdę w  świat,

Wczoraj i dziś- historia i społeczeństwo,

Tajemnice przyrody,

Matematyka wokół nas,

Lekcja Muzyki.

 

Nowe słowa na start,

Puls życia – biologia,

Planeta Nowa era- geografia,

Spotkanie z fizyką,

Chemia Nowej Ery,

Matematyka z kluczem,

Wczoraj i dziś – historia,

 

 

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

B. Olszewska, G. Wojciechowski

H. Lewicka, M. Kowalczyk

E. Bubak, E. Królicka

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer

 

A. Klimowicz,M. Derulkiewicz

M. Sęktas, J. Stawarz

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz

M. Gromek, G. Kilbach

G. Wojciechowski

M. Kęska

 1. Braun, A. Mańkowska

 

 

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

G. Wojciechowski

 

J. Stawarz, F. Szlajfer

H. Lewicka, M. Kowalczyk

M. Gromek, G. Kilbach

 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel

M. Jefimow

R. Malarz, M. Szubert

G. Francuz, T. Kulawik

J. Kulawik, I. Kulawik

M. Braun, A. Mańkowska

G. Wojciechowski

WSiP

Nowa Era

Nowa Era

WSiP

Nowa Era

 

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

Nowa Era

 

Nowa Era

WSiP

Nowa Era

 

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

2

KL. VIII

Słowa na Start,

Żyję i działam bezpiecznie- eduk. dla bezpieczeństwa,

Puls życia – biologia,

Wczoraj i dziś- historia,

Lubię to! - informatyka,

Chemia Nowej Ery,

Dziś i jutro- WOS,

Planeta Nowa Era- geografia,

Spotkanie z fizyką,

Matematyka z kluczem.

J. Kościerzyńska, M. Chmiel

 

J. Słoma

B. Sągin, A. Boczrowski

R. Sniegocki, A. Zielińska

G. Koba

J. Kulawik, I. Kulawik

I. Janicka, A. Janicki

T. Rachwał, D. Szczypiński

G. Francuz-Omat, T. Kulawik

M. Braun, A. Mańkowska

Nowa Era

Nowa Era

 

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

3

Język angielski

 

Kl  IV-V

KL VIII

Look

 

Discover

Smart Time

S. Elseworth, J. Rose,

M. Tetiurka

Judy Boyle, M. Bogucka

V. Evans, J. Dooley

 

Pearson

Longman

 

Express Publishing

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Lp

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

J. POLSKI

 

SERIA ZROZUMIEĆ ŚWIAT 2

E.NOWOSIELSKA

U. SZYDŁOWSKA

NOWA ERA

2.

J. ANGIELSKI

 

Interface- Students Book 1

E. Heyderman, F. Mauchline

Macmillan education

3.

MATEMATYKA

MATEMATYKA  CZ 2

MATEMATYKA  CZ 3

W. BABIŃSKI

K. WEJ

NOWA ERA

4.

BIOLOGIA

 

BIOLOGIA NA CZASIE

E.BONAR, W. KRZESZOWIEC-JELEŃ, ST.CZACHOWSKI

NOWA ERA

5.

BHP

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W. BUKAŁA, K. SZCZĘCH

WSIP

6.

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

S. KUREK

OPERON

7.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚC

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZASIE

KROK W PRZESIĘBIORCZOŚĆ

K. Garbacik, M. Żmiejko

Z. MAKIEŁA, T. RACHWAŁ

NOWA ERA

NOWA ERA

8.

HISTORIA

 

 

„HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO ”

„HISTORIA”

 

M. Markowicz, O. Pytlińska

M. Pietracha

 

WSiP

WSiP

9.

RELIGIA

„MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE”

„MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE”

RED. KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ŚWIĘTY WOJCIECH , POZNAŃ

10.

WDŻ

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. PODR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH .

T. KRÓL, M RYŚ

RUBIKON

11.

FIZYKA

„ŚWIAT FIZYKI”

 

M. FIJAŁKOWSKA, J.M. KREJNER, M. GODLEWSKI

WSiP

12.

CHEMIA

„TO JEST CHEMIA”

 

CIEKAWI ŚWIATA

R.CHASSA, A.MRZIGOT, J.MRZIGOT

J. MESZKO

NOWA ERA

 

OPERON

13.

TECHNIKA W PRODUKCJI

 

„TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ”

K. CHOCIERZ

WSiP

14.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI :

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH,

PRZYGOTOWYWANIE KĘSÓW CIASTA DO WYPIEKU I WYPIEK CIASTA,

WYTWARZANIE CIASTAORAZ KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW PIEKARSKICH,

PRZYGOTOWYWANIE PIECZYWA DO DYSTRYBUCJI

M. KAŹMIERCZAK

K. JAROSZ

K. JAROSZ

E. GIEMZA

 

P. DOMINIK, K. PRZYBYLSKA-DOMINIK

WSiP

WSiP

WSiP

WSiP

 

WSiP

15.

ZASADY BHP

BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNRJ

P.DOMINIK

WSiP

16

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BEZ PANIKI!

M. BOROWIECKI, Z. PYTASZ

NOWA ERA, PWN

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ DLA KL II-III ,  IV-VIII.

L.p

kl

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Kl II

 

 

 

Kl. III

 

 

Szkolni przyjaciele  podr. do matematyki - kl.I- cz.1i2

Szkolni przyjaciele eduk. Polonistyczna, cz1,2,3,4

Elementarz odkrywców matematyka cz.1i2

Elementarz odkrywców cz1,2,

J. Hanisz

 

E. Schumacher, I. Zarzycka

 

K. Bielenica, M. Bura

 

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

(ed. Pol.)

 

N. Gryzoń, M. Heine

WSiP

 

WSiP

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

Lp.

Kl

Tytuł podręcznika/materiały edukacyjne

AUTOR

WYDAWNICTWO

1

 

2

3

 

1

2

3

4

5

 

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kl. V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. VII

 

 

 

 

 

 

Kl. VIII

Paczka Puszatka-  piszę, czytam, liczę, karty pracy cz1,2,3,4– BOX

Plac zabaw sześciolatek- karty pracy cz1,2,3,4- BOX

Kuferek pomocy dydaktycznych.

 

Uczę się czytać, pisać, liczyć,

Kartka z kalendarza- zestaw tematyczny,

Co dzień naprzód- oto ja,

Pracuję z kartami pracy przez cały rok,

Nowi tropicie podr. kl. I, cz. 1,2,3,4,5

 

Nowi tropicie podr. kl. I, cz. 1,2,3,4,5

Zapamiętaj jak najwięcej,

Szlaczki i rysunki bez odrywania ręki,

50 zabaw plastycznych,

Trening przed I klasą,

Elementarz do nauki czytania,

Ćwicz spostrzegawczość,

Szlaczki po śladzie,

Litery do kolorowania,

Pisanie po śladzie,

Kaligrafia malejącą,

Znajomy- Nieznajomy – karty pracy,

Duża kaligrafia

 

A. Burakowska, J. Dziejowska

 

 

 

A. Idzikowska- Guzy, E. Janus

 

G. Bryk

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

M. Dawidowicz, A. Kozak

 

A. Banasik, E. Burakowska

 

 

A. Banasik, E. Burakowska

 

M. Hinz

 

M. Hinz

I. Buszkowski

O. Kłodnicka

M. Podleśna

M. Hinz

M. Hinz

M. Rębała

-

W. Preyss

 

J. Janosz, M. Kurowska

W. Preyss

WSiP

 

 

 

WSiP

WSiP

 

WSiP

WsiP

WSiP

 

WSiP

 

WSiP

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PRZYSPASABIAJĄCEJ DO PRACY

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

Kl. I Uczę się czytać, pisać, liczyć- karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, cz. 1,2,3,4

Każdego dnia mówię więcej. Materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji.(jesień, zima, wiosna, lato)

 

Pewny start. Dzisiaj w szkole – pakiet

 

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Ubieranie się, Jedzenie.

 

Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – jest już jesień , nadeszła zima, przyszła wiosna, nareszcie lato.

 

Pewny start – Poznać i zrozumieć uczucia – pakiet (specjalne potrzeby edukacyjne).

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

 

O. Kłodnicka

 

 

 

 

A. Pliwka, K. Radzka

 

E. Święcicka

 

 

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

 

 

 

I. Fornalik, M. Michalewska, K. Pachniewska, J. Płuska

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

PWN

 

Harmonia

 

 

 

 

Harmonia

 

 

 

 

 

PWN

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

  

6.

 

 

 7.

Kl. II Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Ja i mój świat – cz.2

 

 

Peny start – cztery pory roku.

 

Uczę się pisać, czytać i liczyć – karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, cz. 1,2,3,4

 

Pewny start – Poznać i zrozumieć uczucia – pakiet.

 

 

Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – jest już jesień , nadeszła zima, przyszła wiosna, nareszcie lato.

 

Każdego dnia mówię więcej. Materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji.(jesień, zima, wiosna, lato).

 

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Ubieranie się, Jedzenie.

 

M. Bednarz, J. Bladowska,

 

 

I. Jaźwińska, M. Kosecka

 

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

 

I. Fornalik, M. Michalewska, K. Pachniewska, J. Płuska

 

 

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

 

 O. Kłodnicka

 

 

 

 E. Święcicka

Harmonia

 

 

PWN

 

 

Harmonia

 

 

PWN

 

 


Harmonia

 

 

 Harmonia

 

 

 

 Harmonia

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK