ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

RODO

RODO

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania

Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających

z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie

szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych,

a także  obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi,

d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.


5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym

do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/

powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa

(np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych,

podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi

przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 95-015 Głowno,

ul. Kopernika 26a, Zespół Szkół Specjalnych lub drogą elektroniczną kierując korespondencję

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.


8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.


9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK