ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

 

STATUT

 Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

 

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).

 

 

 Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o Zespole     5

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły     7

Cele Szkoły     8

Zadania Zespołu     8

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i inne formy opieki i pomocy uczniom     10

Bezpieczeństwo uczniów     11

Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje     12

Dyrektor     12

Rada Pedagogiczna     15

Rada Rodziców     16

Samorząd Uczniowski     17

Rozdział 4. Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywania sporów między nimi     17

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły     18

Rekrutacja uczniów     19

Przedłużenie okresu nauki     19

Jednostka organizacyjna     20

Liczba uczniów w oddziałach i na zajęciach     21

Czas trwania poszczególnych zajęć     22

Zajęcia realizowane w szkole     22

Programy nauczania     23

Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze     24

Rozdział 7. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju     26

Rozdział 8. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia     28

Rozdział 9. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły     29

Obowiązki nauczyciela     30

Zadania wychowawcy klasy     31

Zadania pedagoga     32

Zadania psychologa     33

Zadania logopedy     34

Zadnia terapeuty pedagogicznego     34

Zadania doradcy zawodowego     35

Zespoły nauczycielskie     35

Pracownicy niepedagogiczni     37

Rozdział 10. Pomieszczenia w szkole     37

Rozdział 11. Organizacja biblioteki szkolnej     38

Rozdział 12. Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki     39

Rozdział 13. Uczniowie szkoły     41

Prawa uczniów     41

Obowiązki uczniów     41

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów     43

Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica     43

Korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych     44

Skreślenie z listy uczniów     45

Rozdział 14. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom     46

Rozdział 15. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary    47

Rozdział 16. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom     48

Rozdział 17. Współpraca z rodzicami     50

Prawa rodziców     50

Formy współpracy     51

Zebrania z rodzicami     52

Obowiązki rodziców     52

Rozdział 18. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej     53

Eksperyment pedagogiczny     53

Rozdział 19. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu     54

Rozdział 20. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego     55

Rozdział 21. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów     56

Rozdział 22. Ceremoniał szkolny     56

Rozdział 23. Postanowienia końcowe      57

 

 


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.
 3. Podstawą działania szkoły jest Akt Założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, wydany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dnia 29 marca 1999 r.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. W nazwie Zespołu umieszczonego na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną, pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Zespół Szkół Specjalnych posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu oraz pieczęcie poszczególnych szkół.
 • § 4

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki określają odrębne przepisy.

 • § 5
 1. Każda ze Szkół wchodzących w skład Zespołu jest jednostką publiczną, posiada własny Statut będący podstawą jej działalności.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
 • Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie;
 • (uchylony)
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Głownie;
 • Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Głownie.
 • § 6

Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 • Zespole, Szkole– należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 w Głownie;
 • (uchylony)
 • Szkole Przysposabiającej do Pracy – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Głownie.
 • Szkole Branżowej - należy przez to rozumieć Szkołę Branżową I Stopnia Nr 2 w Głownie;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • rodzicach- należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.);
 • Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumień ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 • § 7
 1. Do Szkół w Zespole mogą uczęszczać uczniowie:

1) niepełnosprawni intelektualnie;

 1. a) w stopniu lekkim,
 2. b) w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 3. c) z autyzmem;

2) z niepełnosprawnością sprzężoną, której jedną z kategorii jest niepełnosprawność intelektualna;

3) w normie intelektualnej;

 1. a) z autyzmem/z zespołem Aspergera,
 2. b) w ramach zajęć wczesnego wspomagania.
 3. Zespół organizuje na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 4. Zespół organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne w domu rodzinnym uczniów.
 • § 8
 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zwane również okresami.

 

 • § 8a.
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.
 2. Rodzice mają obowiązekzgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat
 3. Nauczyciele przekazująrodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.
 4. W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w szkole (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) Nauczyciel ma obowiązek powiadomieniatelefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 8. W szkole nie podaje się uczniom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

 • § 9
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły.
 2. Szczegółowe cele i zadania Zespołu są określone w statutach szkół wchodzących w jego skład.
 • § 10
 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.
 • § 11

Celem Szkoły jest:

 • dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki;
 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych;
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
 • wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
 • § 12

Zadaniem Zespołu jest:

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;
 • wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie w rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną;
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • realizowanie podstaw programowych z zachowaniem zalecanych form i sposobów ich realizacji;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych wspierających rozwój ucznia;
 • tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych;
 • zapewnienie sprzętu specjalistycznego oraz środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi;
 • organizowanie i stwarzanie możliwości integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.
 • § 13
 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne;
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • rozwija szacunek do pracy poprzez aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;
 • realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów;
 • wzmacnia rozwój empatii oraz działań związanych z niesieniem pomocy we wszelkich wymiarach działalności uczniów;
 • motywuje do uczestniczenia w kulturze i właściwego korzystania z jej dóbr;
 • diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne;
 • ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej;
 • dąży do optymalnego rozwoju samodzielności ucznia i zaradności życiowej;
 • kształtuje postawy twórcze;
 • utrwala nawyki zagospodarowania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • § 14

Sprawowanie funkcji opiekuńczej przez szkołę polega w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki dzieciom i uczniom podczas pobytu w szkole i podczas organizowanych wycieczek, wyjazdów i zajęć pozaszkolnych wynikających z realizacji programu;
 • respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarza;
 • wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów poprzez dożywianie oraz możliwość spożywania ciepłych posiłków przez uczniów w stołówce szkolnej;
 • zapewnieniu opieki świetlicowej;
 • zapewnieniu pomocy psychologa i pedagoga;
 • zapewnieniu pomocy medycznej.
 • § 15
 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w tym rodzice uczniów.
 2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zasady organizacyjno porządkowe wycieczek szkolnych określa Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala Dyrektor.
 • § 16
 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. W zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.
 • § 17
 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez:
 • organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;
 • pozyskiwanie funduszy z projektów;
 • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i innych inicjatyw;
 • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów;
 • wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;
 • wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów.
 • § 18

Zespół Szkół zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole poprzez:

 • dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami oraz 20 minut przed rozpoczęciem zajęć;
 • reagowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły na wszelkie przejawy zachowań agresywnych (lub niepożądanych) uczniów;
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach
 • umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych;
 • dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa;
 • zakup atestowanego sprzętu;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 • monitoring;
 • zabezpieczenie okien na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach uniemożliwiające otwarcie ich przez uczniów;
 • wyznaczony i monitorowany plac zabaw z bramą i furtką zamykaną na klucz;
 • blokadę głównych drzwi wejściowych oraz zamykanie pozostałych drzwi wejściowych.
 • § 18a
 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim podjęto decyzję o stosowania szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół oraz terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 2. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu Szkół.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i przebieralni.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.
 6. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu Szkół oraz ochrony mienia.
 7. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym.
 8. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Zespół Szkół przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje nadpisany.
 9. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wysłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Rozdział 3

Organy Zespołu i ich kompetencje

 • § 19

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
 • § 20
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Zgierskiego.
 2. Dyrektor szkoły jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • monitoruje przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 • realizuje zadania związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • organizuje zajęcia dodatkowe;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej szkoły;
 • tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • § 21
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycielioraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • ustalenia regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pracy i regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami.
 1. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.
 • § 22

Dyrektor w zakresie spraw organizacyjnych:

 • opracowuje arkusz organizacji szkoły;
 • dopuszcza do realizacji szkolny zestaw programów oraz podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 • ustala tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów uwzględniając ramowy plan nauczania;
 • określa dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych;
 • przygotowuje projekt planu pracy szkoły;
 • określa, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej regulamin dyżurów, regulamin organizacji wycieczek szkolnych, regulaminy korzystania z różnych pomieszczeń szkolnych oraz inne odpowiednie dla szkoły;
 • odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania;
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • § 23

W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych Dyrektor:

 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
 • organizuje wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • nadzoruje właściwe prowadzenie dokumentacji przez wychowawców, nauczycieli, specjalistów oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych;
 • organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych;
 • organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • opracowuje projekt planu finansowego szkoły i jego zmiany.
 • § 24

W zakresie spraw BHP i porządkowych Dyrektor:

 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o mienie szkolne, czystość i estetykę;
 • wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
 • § 25
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności zespołu oraz wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.
 • § 26

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 • § 27
 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii.
 • § 28
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu realizującym zadania wynikające ze statutu.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.
 3. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz organizacją szkoły.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 • § 29
  1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie ukończenia szkoły przez ucznia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 • podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki (po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia);
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonaleniu pracy szkoły.
  1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2 o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
  2. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 • § 30

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 • Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • § 31
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • § 32
 1. Rada Rodziców szkoły stanowi społeczny organ szkoły będący reprezentacją rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 3. Do Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły.
 6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 7. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.
 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo- profilaktycznego szkołyobejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 9. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin rady.
 10. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 • § 33
 1. Samorząd Uczniowski jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów w szkole.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu oraz szczegółowe zasady związane z jego działalnością określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego, która reprezentuje go i działa w jego imieniu.
 5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego lub wybrani uczniowie reprezentują szkołę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
 6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczycielapełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywania sporów między nimi

 • § 34
 1. Organy zespołu współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.
 3. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem gdy stroną Szkoły jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor szkoły.
 4. Rozstrzyganie sporów, o którym mowa w ust. 3, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
 6. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy Dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.
 7. Spory między Dyrektorem a Radą Rodziców oraz miedzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

 

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 • § 35
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 kwietnia każdego roku oraz przy uwzględnieniu planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

8) dla poszczególnych oddziałów:

 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10)  liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

11)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • § 36
 1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Zgierskiego.
 3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co uważa się za spełnienie obowiązku szkolnego, który można wydłużyć na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Przez realizację obowiązku szkolnego rozumie się uczęszczanie do szkoły, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczanie indywidualne w miejscu pobytu dziecka.
 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.
 6. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
 • 20. roku życia w przypadku szkoły podstawowej;
 • (uchylony)
 • 24. roku życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej;
 • 25. roku życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • § 37
 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki.
  • w szkole podstawowej:
 1. o jeden rok- na I etapie edukacyjnym,
 2. o dwa lata- na II etapie edukacyjnym;
 • w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej oraz zgody rodziców ucznia / zgody ucznia jeśli jest osobą pełnoletnią.
 2. Decyzje, o której mowa w ust.2 podejmuje się nie później niż:
  • w przypadku Szkoły Podstawowej:
   1. na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
   2. na II etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
  • w przypadku szkoły ponadpodstawowej- nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
  • (uchylony)
 • § 38
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
 2. W Szkole mogą być tworzone oddziały:
 • przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • dla dzieci w normie intelektualnej z autyzmem/zespołem Aspergera.
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 2. W Szkole dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.
 3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) szkoła umożliwia realizację nauczania w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.
 4. W każdym roku szkolnym przewiduje się dokonywanie w szkole podziału uczniów poszczególnych oddziałów na grupy na następujących zajęciach:

1) język obcy nowożytny;

2) informatyka;

3) wychowanie fizyczne (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej i nie mogą liczyć więcej niż dopuszczalna liczba uczniów dla danego oddziału.

 1. Grupy nie mogą liczyć mniej niż 5 uczniów.
 2. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość organizacji zajęć obowiązkowych a także kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. W szczególności dotyczy to zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, etyki, nauczania języków obcych, elementów informatyki.
 3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności; centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką lub między uczniem a daną jednostką (w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni).
 • § 39
 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły wynosi:
 • w oddziale dla uczniów z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 6;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie więcej niż 16;
 • w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1i 4 nie więcej niż 5;
 • na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż dopuszczalna liczba uczniów dla danego oddziału.
 1. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi:
 • w oddziale dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8;
 • w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w punkcie od 1 do 3 nie więcej niż 5.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby w wyżej wymienionych oddziałach.
 2. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły specjalnej.
 • § 40

Liczebność uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju określają odrębne przypisy.

 • § 41
 1. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 6 uczniów przypadających na jednego opiekuna.
 2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
 • § 42

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.

 • § 43

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 • § 44

W uzasadnionych przypadkach edukacja może być prowadzona w formie nauczania indywidualnego.

 • § 45
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 6. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole realizowane są następujące zajęcia:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  • zajęcia z wychowawcą;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
  • zajęcia religii lub etyki;
  • zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 8. (uchylony)
 9. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.
 10. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie ustala dyrektor szkoły.
 11. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 

 • § 46
 1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin w formie:
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • gier i zabaw ruchowych;
  • zajęć korekcyjno-wyrównawczych;
  • aktywnych form turystyki;
  • imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;
  • udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;
  • uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w ust. 1 do wyboru przez uczniów.
 4. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
 • potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;
 • uwarunkowania lokalne;
 • miejsce zamieszkania uczniów;
 • tradycje sportowe szkoły i środowiska;
 • możliwości kadrowe.
 • § 47
 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:
  • Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Na podstawie uchwalonego Programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z Rodzicami oddziału.
 3. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go Dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole.
 4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej, tworzą spójną całość.
 5. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, której treści powinny być dostosowane do ich: stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, potencjału rozwojowego.
 7. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 8. Diagnozę, o której mowa w ust. 7, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 9. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 10. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 11. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • § 48

Dla każdego ucznia zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Rozdział 6

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 • § 49
 1. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.
 2. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 3. Celem zajęć jest:
 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 1. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w szkole sprawuje pomoc nauczyciela.
 2. Opiekę podczas prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice.
 3. Zajęcia obejmują w szczególności:
 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
 1. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami.
 2. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut.
 4. Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor we współpracy z rodzicami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
 5. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:

1) cele realizowanych zajęć;

2) metody i formy pracy;

3) zakres współpracy z rodzicami uczestnika zajęć.

 1. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć (nie rzadziej niż dwa razy w roku) oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
 3. Dokumentacja zajęć obejmuje:
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć;
 • zeszyt obserwacji.
 1. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 • zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
 • zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);
 • podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
 • współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
 • opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
 • dominującego nastroju i emocji;
 • gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
 • umiejętności w zakresie samoobsługi;
 • udziału w czynnościach porządkowych;
 • zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);
 • sposobów komunikowania się;
 • innych istotnych zachowań.

 

Rozdział 7

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

 

 • § 50
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje:
 • wielospecjalistyczną ocenę rozwoju dziecka;
 • ocenę funkcjonowania dziecka;
 • wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego;
 • program wieloprofilowego usprawniania dziecka.
 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju jest powoływany przez Dyrektora, który koordynuje jego pracę.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  • pedagog;
  • psycholog;
  • logopeda;
  • inni specjaliści (w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny).
 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym;
  • eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
  • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
  • nawiązanie współpracy jeżeli istnieje taka konieczność z:
   1. przedszkolem lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
   2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
   3. ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb.
 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
 • imię i nazwisko dziecka;
 • numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;
 • ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
 • ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń, w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 • informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
 1. Program określa w szczególności:
  • sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych;
   1. na poprawę funkcjonowania dziecka,
   2. wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym,
   3. przygotowanie do nauki w szkole,
   4. eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
  • wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
  • w zależności od potrzeb – zakres współpracy;
  • sposób oceny postępów dziecka.
 2. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:
  • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
  • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 • § 51
 1. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 3. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 

Rozdział 8

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 

 • § 52
 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin wynikających z ramowych planów nauczania.
 2. Podstawowym zadaniem zajęć rewalidacyjnych jest wspieranie procesu specjalnego nauczania oraz ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia, przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, w celu osiągania postępów edukacyjnych.
 3. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Ogólnym celem rewalidacji jest osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną najwyższego, z możliwych dla niej, poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
 5. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
 • maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
 • korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych;
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie;
 • stymulowanie, dynamizowanie rozwoju.
 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka i specyfiki jego funkcjonowania.
 2. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera obejmują zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne.
 • § 53
 1. Dyrektor Szkoły może wprowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący może zezwolić na realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych (nie więcej niż 3godziny).
 3. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.
 • § 54

Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego.

 • § 55

Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

 

Rozdział 9

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • § 56
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa Dyrektor.
 • § 57
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawcza opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, respektowanie ich godności, praw, indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
 • współpracowanie z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;
 • dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • wzbogacanie warsztatu pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez przygotowywanie pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów;
 • kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach, wzbudzanie motywacji do uczenia się;
 • przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;
 • realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami;
 • realizowanie innych zadań powierzonych przez dyrektora, związanych z działalnością statutową szkoły.
 • § 58

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 • sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
 • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;
 • zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym w regulaminie wycieczek;
 • reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
 • § 59
  1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjamiszkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;
 • ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;
 • prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 • wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych;
 • wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;
 • aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju, utrzymanie tajemnicy zawodowej;
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły;
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
  1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 • § 60
 1. Uczniowie objęci są opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw oraz po zakończonych zajęciach według ustalanego harmonogramu.
 2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 3. Szczegóły dotyczące dyżurów zawiera Regulamin dyżurów.
 4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
 5. Nauczyciele świetlicy zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole.
 • § 61
  1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył opiekę nad grupą uczniów, tworzącą oddział szkolny.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej w miarę możliwości nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych szkoły.
  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 • § 62

Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:

 • sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy, a w szczególności:
 1. prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;
 • poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych wychowanka;
 • badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;
 • systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;
 • współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami, celem optymalizacji oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
 • opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
  1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP,
  2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach zdrowia ich dzieci;
 • prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji przebiegu edukacji, wychowania i opieki;
 • rozwijanie własnych kompetencji wychowawczych;
 • koordynowanie prac zespołu współtworzącego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
 • ustalanie tematyki i form zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy;
 • wykonywanie zleconych przez dyrektora szkoły czynności administracyjnych dotyczących klasy;
 • współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im pod­jęcia świadomej decyzji w sprawie dalszego kształcenia.
 • § 63
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • realizowanie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wobec uczniów wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działania wspierające rodzinę min. informowanie rodziców o:
 1. możliwości ubiegania się o pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne,
 2. możliwych świadczeniach finansowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności;
 • opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Zespołu.
 • § 64

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • porady konsultacyjne dla rodziców i uczniów starających się o przyjęcie do szkoły;
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno - terapeutycznych i innych zespołów problemowo zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Zespołu.
 • § 65

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Szkoły.
 • § 66

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w :
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • § 67
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami, pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
  • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
  • realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.
 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
 • § 68
 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy szkoły.
 • § 69

Cele i zadania zespołów obejmują:

 • Ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
 • organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania i wychowania;
 • przygotowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego sposobu oceniania uczniów;
 • opracowywanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • opracowanie i opiniowanie planów, programów, innowacji;
 • planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami Szkoły;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia;
 • koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole.
 • § 70
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w zespole rewalidacyjno- wychowawczym tworzą zespół, którego pracą kieruje nauczyciel wychowawca.
 4. Nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z danym uczniem, wraz z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami tworzą zespół, którego zadaniem jest opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju tworzą zespół, którego pracą kieruje koordynator powoływany przez dyrektora szkoły.
 • § 71
 1. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu – pedagog szkolny.
 3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:
  • analizowanie warunków środowiskowych uczniów;
  • wypracowanie wspólnych oddziaływań wobec dziecka przejawiającego trudne lub nietypowe zachowania (trudności wychowawcze);
  • dzielenie się doświadczeniami;
  • wypracowanie sposobów wsparcia w nagłej sytuacji kryzysowej, zarówno ucznia, jak i jego rodziny;
  • przygotowanie propozycji form pracy pozalekcyjnej;
  • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i ustalenie form pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
 • § 72

W Zespole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków, których w szczególności należy:

 • rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności a w szczególności sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przestrzeganie regulaminu pracy;
 • reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań Dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;
 • poszanowanie mienia szkolnego;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 • rzetelne wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • § 73
 1. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 2. Pomoc nauczyciela realizuje zadania wyznaczone przez Dyrektora szkoły w szczególności:
  • wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • dbanie o ład i porządek w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu;
  • wspieranie uczniów w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.

 

Rozdział 10

Pomieszczenia w szkole

 • § 74
 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (klasopracowni);
 • ekopracowni;
 • 2 pracowni gospodarstwa domowego;
 • pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej;
 • pomieszczenia do prowadzenia terapii biofeedback;
 • mini sali gimnastycznej;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego;
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • warsztatu zajęć technicznych;
 • pomieszczeń sanitarno- higienicznych;
 • szatni;
 • placu zabaw.
 1. Zespół Szkół dysponuje zapleczem kuchennym i może organizować obiady dla uczniów i pracowników.

 

Rozdział 11

Organizacja biblioteki szkolnej

 • § 75
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca rozbudzaniu i realizacji potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręcznikimateriały edukacyjnemateriały ćwiczeniowei inne materiały biblioteczne.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
  • rodzice uczniów;
  • inne osoby - za zgodą Dyrektora.
 4. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz potrzebami czytelników tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw.
 5. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
 • prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);
 • opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem zajęć bibliotecznych oraz imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych;
 • udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych źródeł informacji;
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii;
 • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • analiza stanu czytelnictwa uczniów;
 • zapewnienie uczniom kontaktu z książką oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece;
 • organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw i innych imprez, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów;
 • troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;
 • gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • prowadzenie ewidencji użytkowników i katalogów bibliotecznych;
 • egzekwowanie zwrotu książek;
 • współpraca z biblioteką publiczną;
 • dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, opracowanie sprawozdań okresowych.
 1. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określone są w odrębnym Regulaminie biblioteki.

 

Rozdział 12

Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki

 • § 76
 1. Dla uczniów Zespołu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz na organizację dojazdu do i ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, w ramach możliwości finansowych i kadrowych Zespołu prowadzona jest świetlica.
 2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.
 3. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
 4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły specjalnej.
 5. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę zespołu we wszystkich jej zakresach: opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym i profilaktycznym.
 6. Świetlica w Zespole zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane na boisku szkolnym oraz na placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe
 8. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 9. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej należy:
  • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;
  • czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie ich pobytu w świetlicy, w czasie wydawania obiadów w stołówce szkolnej;
  • współpraca z rodzicami;
  • dbałość o estetyczny wygląd świetlicy i pomoce dydaktyczne.
 10. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 • § 77
 1. Szczegółowe cele i zadania realizowane w świetlicy określa roczny plan pracy opracowany przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.
 2. Zadania świetlicy:
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak; bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;
 • organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji;
 • kształtowanie różnego rodzaju umiejętności, w tym umiejętności współpracy z rówieśnikami;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • organizowanie zabaw dydaktycznych i twórczych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka;
 • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w konkursach, akcjach, imprezach i uroczystościach świetlicowych;
 • rozwijanie aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności;
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z placówkami kultury i sportu;
 • realizowanie celów rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników świetlicy.
 • § 78

Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor przy zachowaniu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu lub dodatkowej odpłatności.

 • § 79
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Uczniowie mają możliwość spożycia śniadania (w czasie przerwy śniadaniowej) oraz ciepłego posiłku (w czasie przerwy obiadowej).
 4. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki.

 

 

 

 

Rozdział 13

Uczniowie szkoły

 • § 80

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
 • znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 • informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących;
 • uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • zdawania egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej części tego egzaminu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych.
 • § 81

Uczeń jest zobowiązany do :

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;
 • uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;
 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szczególności:
  1. przestrzeganie ustalonych zasad,
  2. nie rozmawiania z innymi uczniami podczas zajęć,
  3. nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć,
  4. w miarę możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  5. reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia;
 • odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zwłaszcza:
  1. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym i kolegom,
  2. reagowania na przemoc i inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu,
  3. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i przemocy,
  4. tolerancyjnej postawy wobec poglądów i przekonań innych,
  5. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
  6. dbanie o kulturę słowa;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:
  • niepalenia tytoniu,
  • niespożywania alkoholu,
  • nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;
 • dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju:
  1. zmianę obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
  2. noszenie czystego, skromnego stroju (nie może być zbyt skąpy i wyzywający),
  3. niestosowanie nadmiernego makijażu i ozdób w przypadku dziewcząt oraz ekstrawaganckich fryzur u uczniów obojga płci,
  4. przychodzenia na uroczystości szkolne w galowym stroju (biała/ jasna bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, garnitur),
  5. zdejmowanie z głowy czapki lub kaptura podczas przebywania w szkole,
  6. pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni;
 • przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych;
 • przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć oraz przerw;
 • poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania;
 • postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę;
 • podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 • § 82

Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania, przerw oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

 • § 83
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 • § 84
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Wszelkie nieobecności na tych zajęciach muszą być usprawiedliwiane.
 2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
 3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 4. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodzica jest niejasna lub zdaniem wychowawcy nieuzasadniona, wychowawca ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.
 5. Uczeń lub jego rodzice są obowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Brak usprawiedliwienia we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej pięć dni.
 7. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem. W przypadku braku informacji od rodziców o nieobecności ucznia w szkole powyżej pięciu dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 8. Jeżeli pisemne usprawiedliwienie dostarczone przez ucznia budzi wątpliwości wychowawca lub pedagog wyjaśnia je w porozumieniu z rodzicami.
 9. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 10. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, ale pod warunkiem, że jego rodzice złożą specjalne pismo do szkoły ze zgodą na takie postępowanie.
 • § 85
 1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych w danym dniu tylko na pisemną prośbę rodziców, zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.
 2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.
 3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu.
 4. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia (podejrzenie sfałszowania podpisu), wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia.
 5. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor.
 6. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka.
 7. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic lub osoba upoważniona, osobiście odbierze dziecko ze szkoły (odbiór dziecka zgłasza wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi).
 8. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.
 9. W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.
 10. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, możliwość że uczeń Szkoły Branżowej może być zwolniony z zajęć szkolnych w danym dniu na prośbę rodzica i zwolnienie to może mieć formę elektroniczną (sms), jeżeli rodzic wcześniej złożył pisemne oświadczenie u wychowawcy o treści: Biorę na siebie odpowiedzialność za syna/córkę po opuszczeniu szkoły.

 

 • § 86
 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:
 • zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;
 • powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;
 • powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań.
 1. Uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.
 2. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.
 • § 87

Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

 • § 88
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.
 2. Na terenie szkoły uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, wykonywania zdjęć i nagrywania.
 3. Uczeń może skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zezwoli na to nauczyciel.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć lub telefon może być odebrany i złożony w sekretariacie do odbioru przez rodzica.
 • § 89
 1. Skreślenie z listy uczniów dotyczy jedynie ucznia pełnoletniego i wyklucza możliwość skreślenia ucznia realizującego obowiązek szkolny.
 2. Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły.
 4. Skreślenia z listy uczniów dokonuje się w następujących przypadkach:
  • notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych lub nieuczęszczanie na zajęcia;
  • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;
  • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (dotyczy to także wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę);
  • rozprowadzenie lub posiadanie środków odurzających;
  • naruszanie godności osobistej innych osób;
  • wywieranie demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską;
  • rezygnacji ucznia z nauki szkolnej;
  • skreślenie następuje również w przypadku przekazania dokumentów ucznia do innej szkoły w której uczeń kontynuuje naukę;
  • skreślenie w trybie natychmiastowej wykonalności w przypadku prawomocnego wyroku sadowego.
 • § 90
 1. Nauczyciel (członek Rady Pedagogicznej) przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły.
 2. Dyrektor bada, czy zapisy w statucie pozwalają na skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
 3. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów, obok uchwały Rady Pedagogicznej, warunkującej wszczęcie postępowania wymaga zasięgnięcia opinii Samorządu Uczniowskiego.
 4. O wydanie opinii przez Samorząd Uczniowski występuje Dyrektor szkoły.
 5. Samorząd wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem.
 6. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego nauczyciela z Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego lub innego ucznia.
 7. Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 8. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:
 • wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia;
 • prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze;
 • udzielono mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej itp.
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.
 2. Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego.
 3. Po podjęciu uchwały przez Rade Pedagogiczną i wyrażeniu opinii w sprawie przez Samorząd Uczniowski Dyrektor wydaje decyzje administracyjną o skreśleniu z listy uczniów.
 4. Decyzje administracyjne dotyczące skreślenia z listy uczniów, w których stroną jest pełnoletni uczeń, winny być przekazane do wiadomości rodzicom ucznia.
 • § 91
 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji.
 2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.
 4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.
 5. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.
 6. Jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.
 7. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 8. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia.
 9. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

Rozdział 14

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom

 • § 92
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 • reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;
 • wysoką frekwencję;
 • działalność społeczną na rzecz szkoły.
 1. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy wobec uczniów szkoły;

3) pochwała Dyrektora wobec uczniów całej szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) wycieczki dla najlepszych uczniów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców.

 

 

Rozdział 15

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

 • § 93

Uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
 • posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią;
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • kradzież na terenie szkoły i poza nią;
 • wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;
 • opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;
 • za używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły w opisanym w §88;
 • za umyślne niszczenie mienia szkoły;
 • stosowanie agresji słownej;
 • wykorzystywanie technologii komunikacyjnych jako narzędzi do realizacji działań agresywnych lub stosowanie przemocy przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (email, smsy, hejt).
 • § 94

Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • upomnienie Dyrektora Szkoły;
 • nagana Dyrektora Szkoły;
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • obniżenie oceny zachowania;
 • odpowiedzialność materialna za poczynione szkody (w przypadku ucznia pełnoletniego;
 • zakaz udziału w imprezach szkolnych;
 • skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów niepodlegających obowiązkowi szkolnemu).
 • § 95
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje rodziców ucznia o nałożonej karze z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo na piśmie odwołać się od wymierzonej kary w trybie 14 dni do Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzje o utrzymaniu kary, zawieszeniu jej wykonania lub uchyleniu kary.
 6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Zespołu.

Rozdział 16

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom

 • § 96
 1. Szkoła wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom uczniów, pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów oraz rodziców dziecka podejmuje szeroka współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Zakres współdziałania z poradniami, specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli obejmuje:
 • edukację nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością;
 • pomoc merytoryczną w dostępie do źródeł wiedzy o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wspierania procesu edukacyjno- terapeutycznego;
 • szkolenia dla specjalistów pracujących z dzieckiem;
 • organizowanie warsztatów i grup wsparcia dla rodziców;
 • terapię dziecka i rodziny;
 • specjalistyczną diagnozę;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zróżnicowanej formie;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Wymienione zadania poradnia realizuje przez:
 • porady i konsultacje;
 • spotkania nauczycieli i specjalistów;
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych;
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 • terapię rodziny;
 • grupy wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencje kryzysowe;
 • warsztaty;
 • wykłady i prelekcje;
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

 

 • § 97

Zakres współdziałania z instytucjami resortu polityki społecznej (centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz resortu sprawiedliwości (policją, sądem, prokuraturą) obejmuje:

 • pomoc specjalistyczną dla rodziców (terapia, pomoc prawna);
 • pomoc materialną dla rodziny;
 • zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich;
 • działania interwencyjne;
 • informacje o przepisach prawa;
 • pomocy kuratorów sądowych w pracy z rodzinami; innymi instytucjami religijnymi, fundacjami) i podmiotami (sponsorami), które działają w lokalnym środowisku na rzecz dziecka i rodziny.
 • § 98

Instytucje środowiska lokalnego, z którymi Zespół współpracuje w zakresie pomocy uczniom i ich rodzinom to:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Lokalne władze samorządowe (Urząd Miasta Głowna, Urząd Gminy w Głownie);
 • Urząd Miasta i Gminy Stryków;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Sąd Rodzinny dla nieletnich;
 • Policja;
 • Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie”;
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
 • Placówki kultury min. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna
  w Głownie;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej „Remedium”;
 • Inne podmioty w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 17

Współpraca z rodzicami

 • § 99
 1. .Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka które ma być przedmiotem ich największej troski.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za środki finansowe i cenne przedmioty przynoszone przez dzieci do szkoły.
 4. Organem statutowym szkoły reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.
 5. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 6. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • § 100
 1. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości Statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu wychowawczo- profilaktycznego;
  • wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • informacji na miesiąc przed klasyfikacją o półrocznym/końcowo rocznym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną nieodpowiednią/naganną z zachowania;
  • odwołania się od uzyskanej oceny śródrocznej, rocznej i złożenia stosownego pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem rady pedagogicznej;
  • odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;
  • udziału w spotkaniach zespołu opracowującego IPET, w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
  • do bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.
 2. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.
 • § 101

Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego;
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;
 • tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
 • § 102

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

 • wywiadówki - organizowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu, omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy;
 • spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w szkole atmosfery, zdolności i możliwości uczniów a organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;
 • zebrania Rady Rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;
 • spotkania z ekspertem, odbywające się z udziałem specjalnie zaproszonej na nie osoby udzielającej rodzicom pomocy w sprawach, dotyczących trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień itp. w których mogą brać udział rodzice wszystkich uczniów danej klasy lub szkoły;
 • spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (prelekcje, konferencje, warsztaty) mające na celu pomoc w zrozumieniu dziecka i jego rozwoju;
 • indywidualne spotkania z rodzicami (konsultacje z wychowawcą i innymi nauczycielami, rozmowy);
 • wizyty domowe- bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich żyją uczniowie;
 • kontakty korespondencyjne (dzienniczek ucznia, notes do kontaktów z rodzicami, zeszyt ucznia, listy do rodziców, pisemne powiadomienia, sms-y);
 • pisemne relacje o wynikach w zachowaniu i nauce ucznia, stosowane najczęściej w trakcie spotkań roboczych, czyli tzw. Wywiadówek (są to przygotowane wcześniej kartki z ocenami z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania);
 • rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych;
 • wspólna organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych, akcji itp. zachęcanie do udziału w aktywności na rzecz szkoły;
 • porady nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego (możliwość uzyskania wsparcia, pomocy w sprawach dotyczących ucznia);
 • strona internetowa szkoły - dostęp do bieżących informacji, dokumentacji szkolnej, zdjęć związanych z życiem szkoły;
 • lekcje otwarte dla rodziców.
 • § 103
 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje zebranie ogółu rodziców.
 2. Zebrania z rodzicami organizowane są:
 • na początku każdego roku szkolnego;
 • w zależności od potrzeb w terminach ustalonych przez Dyrektora.
 1. Podczas obowiązkowych zebrań
 • wychowawca zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając:
 1. fragmenty statutu szkoły, odnoszące się bezpośrednio do praw i obowiązków uczniów oraz ich opiekunów,
 2. szkolny program wychowawczo- profilaktyczny,
 3. zasady oceniania wewnątrzszkolnego;
 • ustala zasady dotyczące ewentualnej możliwości zwolnienia ucznia z zajęć jeśli zaistnieje taka konieczność czy usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole;
 • konsultuje z rodzicami plan pracy klasy w bieżącym roku szkolnym;
 • ustala tematykę zebrań;
 • informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu;
 • omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne;
 • przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu);
 • zachęca rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy;
 • w gimnazjum (aż do całkowitego wygaszenia) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje o warunkach realizacji projektu;
 • w klasie programowo najwyższej, zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminów.
 • § 104

Rodzice mają obowiązek:

 • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
 • informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach;
 • zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
 • udziału w zebraniach szkolnych i klasowych;
 • informować wychowawcę lub pedagoga o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka, w tym o aktualnym stanie zdrowia;
 • respektować zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu wychowania i opieki, szczególnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie szkoły;
 • na miarę swoich możliwości osobiście włączać się w życie Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 18

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 • § 105
 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, której celem jest każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu rozwijanie kompetencji uczniów, kreatywności nauczycieli i poprawę jakości pracy szkoły.
 2. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
 • kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
 • realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
 • stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.
 • § 106
 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi placówkami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.
 2. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją lub placówką porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki rozwiązania.
 • § 107
 1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny.
 2. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 3. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 4. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.
 5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 6. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 7. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

 

Rozdział 19

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

 

 • § 108
 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariat sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 3. Celem wolontariatu jest:
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;
 • umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy;
 • wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami;
 • aktywizowanie uczniów do działalności społecznej.
 • § 109
 1. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.
 2. Dyrektor podejmuje współprace w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizacje i realizacje w szkole, prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz ustala strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie.
 5. Rada Wolontariatu pełni funkcje społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 6. Działania wolontariatu mogą być prowadzone między innymi poprzez:
 • organizowanie spotkań z wolontariuszami;
 • współpracowanie z organizacjami określonymi w ust. 1;
 • prowadzenie akcji charytatywnych.
 • § 110
 1. Każdy uczeń może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
 2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 3. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 4. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę sprawuje nauczyciel szkoły.
 5. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa Regulamin Klubu, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Kluby Wolontariusza w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Rada Wolontariatu i Rada Rodziców.

 

Rozdział 20

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 • § 111
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 4. Cele główne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego to:
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych;
 1. Za organizację doradztwa zawodowego w Zespole odpowiada Dyrektor.
 2. Doradca zawodowy opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 3. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
 4. Program zawiera:
  • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 1. tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,
 2. oddziały, których dotyczą działania,
 3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
 4. terminy realizacji działań,
 5. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 1. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
 2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
  • zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
  • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
  • zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  • zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęciach z wychowawcą.

 

Rozdział 21

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 • § 112

Szczegóły dotyczące oceniania uczniów w Zespole znajdują się w Statutach poszczególnych szkół.

 

Rozdział 22

Ceremoniał szkolny

 • § 113

 

 1. Zespół Szkół Specjalnych posiada własny sztandar oraz ceremoniał.
 2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą;
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • uroczystość wręczenia szkole sztandaru;
 • nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi;
 • inne ważne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru;
 • uroczystości związane ze świętami narodowymi.
 1. Na uroczystościach wszystkich uczniów obowiązuje odświętny strój.
 2. Do pocztu sztandarowego wybierani są na zasadach dobrowolności - uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.
 4. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzi trzech uczniów: chorąży (sztandarowy) oraz asysta - 2 uczennice/uczniów.
 5. Asystę pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy.
 6. Insygnia pocztu sztandarowego to: biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.
 7. Podczas wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego oraz śpiewania hymnu państwowego wszystkich uczestników obowiązuje pozycja zasadnicza oraz komendy „Baczność”, „Spocznij”.

 

Rozdział 23

Postanowienia końcowe

 • § 114
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
 • § 115

Bezpośrednim przełożonym dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie jest Starosta Zgierski.

Zmiana statutu

 • § 116
 1. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić:
 • Dyrektor;
 • Rada Rodziców;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 • § 117
 1. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły są opracowywane przez Radę Pedagogiczną oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.
 3. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić statut zespołu albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 118

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK