ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Statut Przedszkola nr 4 "Szafirek"

STATUT

Przedszkola Specjalnego nr 4
„Szafirek”
w Zespole Szkół Specjalnych
w Głownie

 

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami)
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).


Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o przedszkolu     4

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola     4

Rozdział 3. Organy przedszkola oraz zasady ich współdziałania     7

Rozdział 4. Organizacja pracy przedszkola     8

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola     11

Rozdział 6. Pomieszczenia w przedszkolu     13

Rozdział 7. Prawa i obowiązki dzieci     13

Rozdział 8. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom     14

Rozdział 9. Współpraca z rodzicami     14

Rozdział 10. Postanowienia końcowe     16


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne i inne informacje o przedszkolu

 

 • § 1
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.
 3. W nazwie Przedszkola umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie ,,specjalne”. Na pieczęci przedszkola dopuszcza się również pominięcie nazwy „specjalne”.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny na przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa, bez bliższego określenia, o:

 • Ustawie – prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Specjalnego Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Głownie.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • § 4
 1. Przedszkole realizuje cele określone w przepisach prawa oświatowego dążąc w szczególności do:
 • dbałości o wszechstronny rozwój dziecka;
 • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, w tym indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb;
 • wzmacniania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • rozbudzania ciekawości poznawczej motywacji do samodzielnego działania;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu;
 • wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia;
 • sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami dzieci;
 • kompensowania istniejących braków środowiskowych;
 • umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • ochrony poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwego i podmiotowego traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • ochrony przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3) społeczny obszar rozwoju dziecka;

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • § 5
 1. Z celów, o których mowa w §4, wynikają następujące zadania Przedszkola:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z podmiotami o których mowa w punkcie 12, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa

w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • § 6
 1. Zadania Przedszkola realizowane są poprzez:
 • dbanie o zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 • wspieranie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • propagowanie zasad promocji i ochronny zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
 • kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 • § 7

Cele i zadania o których mowa w §4 i §5, są realizowane poprzez udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej, w szczególności poprzez:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
 • umożliwienie rozwoju zainteresowań i realizowanie indywidualnych programów;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 • § 7a

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:

 • zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;
 • organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
 • zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;
 • przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;
 • organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola – autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
 • tworzenie tradycji przedszkola;
 • wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.
 • § 7b
  1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  2. Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:
 • prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów;
 • organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.;
 • organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
  1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola oraz zasady ich współdziałania

 • § 8
 1. Organy Przedszkola są tożsame z organami Zespołu Szkół Specjalnych i są to:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

 • § 9
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 3. Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć;
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga.
 1. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 • § 10
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca, w trakcie zajęć z grupą, zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.
 4. Ramowy rozkład dnia w szczególności określa:
 • godziny posiłków;
 • godziny zajęć grupowych organizowanych przez nauczycieli oddziału;
 • zajęcia i zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki;
 • zajęcia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zabawy dowolne;
 • zajęcia higieniczne, porządkowe;
 • godziny odpoczynku.
 • § 11
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Oddziałem Przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu.
 4. Poza godzinami realizacji podstawy programowej dzieci mogą pozostawać pod opieką nauczyciela w oddziałach mieszanych przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, w szczególności w czasie ferii i wakacji, dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.
 • § 12
 1. Do Przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z autyzmem i zespołem Aspergera.
 1. Kandydaci do Przedszkola muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na wniosek rodziców na podstawie skierowania dziecka wydanego przez organ prowadzący.
 3. Wychowanie Przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków wyłącznie na pisemny wniosek rodziców.
 • § 13

Liczba dzieci w oddziale

 1. Liczba dzieci w oddziale wynosi:
 • dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
 • dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - nie więcej niż 5.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust. 1.
 2. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.
 • § 14
 1. Program dopuszcza do użytku Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Przedszkole jest jednostką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 4. Przedszkole realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, które kończą 6 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny oraz dla dzieci, które uzyskały odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego i pozostają w Przedszkolu.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku trzech–czterech lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku pięciu–sześciu lat – około 30 minut.
 • § 15

Dla każdego dziecka dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Zasady tworzenia i modyfikowania IPET określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 16

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. Zasady organizowania tej pomocy określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 17

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica oraz osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców do nauczyciela z grupy i pozostać w dokumentacji Przedszkola.
 5. Upoważnienie takie obowiązuje przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 6. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (wygląd i zachowanie osoby sugerujące, że może być ona pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź agresywnie zachowująca się).
 8. W przypadku odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W przypadku dzieci korzystających z dowozów do Przedszkola środkami transportu szkolnego lub gminnego, odpowiedzialność za dziecko w drodze z domu do Przedszkola i z Przedszkola do domu ponosi osoba wyznaczona przez organizatora dowozu.
 10. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 11. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 • § 18
 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, wychowawców, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Przedszkola określa Dyrektor.
 • § 19
 1. Nauczyciel Przedszkola planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz powierzonych jej opiece dzieci.
 2. Do obowiązków nauczycieli w Przedszkolu należy w szczególności:
 • systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą oraz innymi zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami;
 • poznanie rodzaju i stopnia upośledzenia, stanu zdrowia, warunków życia i potrzeb, uzdolnień i zainteresowań powierzonego im oddziału;
 • organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej w oddziale z zastosowaniem form i metod pracy odpowiadającym właściwościom psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, zaleceń i własnych obserwacji;
 • otoczenie wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem;
 • systematyczne konsultowanie się z zespołem specjalistów na temat psychofizycznego rozwoju wychowanków;
 • współdziałanie z rodzicami;
 • dbanie o estetyczny wygląd i higienę pomieszczeń;
 • przestrzeganie zasad przepisów BHP;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie ich obserwacji;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami przedszkola.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej min.:
 • rocznych planów pracy;
 • miesięcznych planów pracy wychowawczo-pedagogicznej;
 • dziennika zajęć.
 1. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu majątek.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego dzieci.
 • § 20

Pomoc nauczyciela w Przedszkolu zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków a w szczególności:

 • uczestniczy w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomaga w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;
 • spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i dokarmiania, ubierania i rozbierania;
 • współdziała z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę;
 • utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
 • troszczy się o mienie przedszkola, odpowiada za powierzony majątek;
 • wykonuje inne czynności zalecone przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wynikające z organizacji pracy.

Rozdział 6

Pomieszczenia w Przedszkolu

 

 • § 21

W zakresie realizacji zadań statutowych, Przedszkole zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • pomieszczeń do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem (sal oddziałowych);
 • innych pracowni Zespołu Szkół Specjalnych w zależności od potrzeb;
 • przedszkolnego pomieszczenia sanitarno-higienicznego;
 • pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej;
 • pomieszczenia do prowadzenia terapii biofeedback;
 • mini sali gimnastycznej;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego;
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • placu zabaw.
 • § 22
 1. Zespół Szkół Specjalnych dysponuje zapleczem kuchennym i organizuje obiady oraz herbatę na śniadanie dla dzieci.
 2. Zasady odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu ustala organ prowadzący uchwałą Rady Powiatu.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • § 23

Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • zapewnienia mu odpowiednich warunków pobytu w Przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • poszanowania godności i ochrony prywatności;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • akceptacji takim, jakim jest;
 • własnego tempa rozwoju;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;
 • korzystania z opieki i pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej i materialnej w miarę możliwości jakie posiada Przedszkole;
 • jednakowej oceny i traktowania bez względu na status społeczny;
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć oraz korzystania z zasobów biblioteki;
 • nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia.
 • § 24

Dziecko ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz w życiu Przedszkola na miarę swoich możliwości psychofizycznych;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Przedszkola i kolegów, na miarę swoich możliwości;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę na miarę swoich możliwości;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Przedszkolu, szanowania sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na miarę swoich możliwości;
 • poszanowania wytworów innych dzieci;
 • zmiany obuwia na terenie Przedszkola.

 

Rozdział 8

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom

 

 • § 25
 1. Przedszkole wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom dzieci, pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów oraz rodziców dziecka, podejmuje szeroką współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Zakres i formy tego współdziałania określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 9

Współpraca z rodzicami

 

 • § 26
 1. Współpraca rodziców z organami Przedszkola jest niezbędna dla zapewnienia warunków uzyskania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a Przedszkole ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 3. Szczegółowe cele i formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz zasady organizowania zebrań z rodzicami określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.
 4. Organem statutowym przedszkola reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.

 

 • § 27
 1. Rodzice mają prawo:
 • do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami;
 • współuczestniczenia w uroczystościach i imprezach wynikających z kalendarza na dany rok szkolny;
 • współorganizowania akcji oddziałowych, szkolnych i poza szkolnych (kiermasze, festyny, urodziny w oddziale);
 • zapoznania się ze statutem oraz współtworzenia tego dokumentu poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców;
 • zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym dla ich dziecka;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 • porad psychologa i pedagoga szkolnego;
 • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
 • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Przedszkola;
 • zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania);
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola;
 • informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą zostało objęte ich dziecko.

 

 • § 28

Rodzice są obowiązani do:

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;
 • terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia w Przedszkolu;
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 • § 29

Bezpieczeństwo dzieci

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
 3. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę towarzyszy wymagana liczba opiekunów zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 6. Szczegółowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci opisuje szczegółowo statut Zespołu Szkół Specjalnych.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja i program wycieczek dostosowany jest do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 8. Działalność, o której mowa w ust. 7, może być organizowana w następujących formach:
 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego i obowiązującego programu nauczania;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak konkursy, turnieje;
 • imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania.
 1. W przedszkolu jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych dzieci, które nie są wycieczkami.
 2. Rejestr wyjść grupowych prowadzi Dyrektor Zespołu.
 3. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora.
 • § 30
 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
 • § 31
 1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje o jego stanie rodziców, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

 

 • § 32
 1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, który jest jednostką budżetową.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole stosuje ustawę o ochronie danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole stosuje ustawę dostęp do informacji publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 6. Wszystkie kwestie nieokreślone w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 • § 33
 1. Zmian w statucie dokonuje się na wniosek organów Przedszkola.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie Przedszkola są opracowywane przez Radę Pedagogiczną oraz konsultowane z Radą Rodziców.
 3. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego przedszkole.
 4. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić statut zespołu albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 34

Statut Przedszkola Specjalnego Nr 4 „Szafirek” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK