ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy

STATUT

 SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W GŁOWNIE

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).


SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne     4

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły      5

Rozdział 3. Organy szkoły      8

Rozdział 4.Organizacja pracy szkoły     8

Rozdział 5. Zajęcia rewalidacyjne     10

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły     11

Rozdział 7. Bezpieczeństwo uczniów     16

Rozdział 8. Baza lokalowa     17

Rozdział 9. Uczniowie szkoły     17

Rozdział 10. Rodzaje nagród       21

Rozdział 11. Rodzaje kar       22

Rozdział 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i inne formy wsparcia     23

Rozdział 13. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami       24

Rozdział 14.Współpraca z rodzicami     24

Rozdział 15. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów     26

Rozdział 16. Postanowienia końcowe     28


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • § 1
 1. Nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 2. Siedziba szkoły: ul. Mikołaja Kopernika 26a, 95-015 Głowno
 3. Podstawą działania szkoły jest uchwała Nr XXV/207/04 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy posiada pieczęć urzędową oraz Statut.
 • § 4

Ilekroć w Statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy;
 • Szkole Przysposabiającej do Pracy – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców –należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.);
 • Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumień ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 • § 5

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie:

1) niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym;

2) z niepełnosprawnością sprzężoną, której jedną z elementów jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 • § 6
 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, zwane również okresami.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • § 7

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 • § 8
 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.
 • § 9

Celem szkoły jest:

 • dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki;
 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych;
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
 • wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • § 10

Zadaniem szkoły jest:

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;
 • wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie opieki i budowanie więzi z rodziną;
 • realizacja podstawy programowej z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych;
 • tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
 • wdrażanie uczniów do nabywania i rozwijania różnorodnych umiejętności;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych;
 • zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych wspierających rozwój ucznia;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych i sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi.
 • § 11

Szkoła zapewnia uczniom:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki i sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.
 • § 12
 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne;
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • rozwija szacunek do pracy poprzez aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;
 • wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;
 • realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów;
 • rozwija empatię oraz potrzebę niesienia pomocy innym;
 • motywuje do uczestniczenia w kulturze i właściwego korzystania z jej dóbr;
 • diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne;
 • ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej;
 • dąży do optymalnego rozwoju samodzielności ucznia i zaradności życiowej;
 • kształtuje postawy twórcze;
 • utrwala nawyki konstruktywnego gospodarowania czasem wolnym oraz przestrzegania zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • § 13

Sprawowanie funkcji opiekuńczej przez szkołę polega w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki uczniom podczas pobytu w szkole i podczas organizowanych przez szkołę wycieczek, wyjazdów i zajęć pozaszkolnych wynikających z realizacji programu;
 • przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarza;
 • wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów poprzez możliwość spożywania ciepłych posiłków w stołówce szkolnej;
 • zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapewnieniu opieki świetlicy;
 • pomocy psychologa i pedagoga szkolnego;
 • wsparciu materialnym i rzeczowym;
 • zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY

 

 • § 14
 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
  1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 15 - § 22

(uchylony)

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • § 23
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 kwietnia każdego roku oraz przy uwzględnieniu planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • § 24
 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Zgierskiego.
 3. W szkole uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 4. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Może być wydłużona na danym etapie edukacyjnym o 1 rok.
 5. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywa się nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.
 • § 25
 1. Decyzję o wydłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba wydłużenia oraz na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 2. Decyzje, o której mowa w ust. 1 podejmuje się nie później, niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
 • § 26
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej) szkoła zapewnia realizację nauczania w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.
 • § 27
 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły wynosi:
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby w wyżej wymienionych oddziałach.
 • § 28
 1. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 6 uczniów przypadających na jednego opiekuna.
 2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
 • § 29

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.

 • § 30

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale.

 • § 31
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole realizowane są następujące zajęcia:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • zajęcia religii lub etyki;
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 5. (uchylony)
 6. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.
 7. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 • § 32
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
  • Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Na podstawie uchwalonego Programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 3. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go Dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku.
 4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej, tworzą spójną całość.
 5. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 6. Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

 • § 33
 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin wynikających z ramowych planów nauczania.
 2. Podstawowym celem zajęć rewalidacyjnych jest wspieranie procesu specjalnego nauczania oraz ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia, przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, w celu osiągania postępów edukacyjnych.
 3. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Ogólnym celem rewalidacji jest osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną najwyższego, z możliwych dla niej, poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
 5. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
 • maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
 • korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych;
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie;
 • stymulowanie, dynamizowanie rozwoju.
 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka i specyfiki jego funkcjonowania.
 2. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów z autyzmem obejmują zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • § 34
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa Dyrektor.
 • § 35
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, respektowanie ich godności, praw, indywidualnych potrzeb i możliwości;
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
  • współpracowanie z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;
  • dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
  • wzbogacanie warsztatu pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez przygotowywanie pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów;
  • kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach , wzbudzanie motywacji do uczenia się;
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;
  • realizowanie zadań wynikających z Programu wychowawczo- profilaktycznego;
  • podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami;
  • realizowanie innych zadań powierzonych przez dyrektora, związanych z działalnością statutową szkoły.
 • § 36

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 • sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów;
 • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;
 • zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym w regulaminie wycieczek;
 • reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
 • § 37
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjamiszkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;
 • ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach w nauce i zachowaniu;
 • prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 • wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych;
 • wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;
 • aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju, utrzymanie tajemnicy zawodowej;
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły;
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 • § 38
  1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu Dyrektor szkoły powierzył opiekę nad grupą uczniów, tworzącą oddział szkolny.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej w miarę możliwości nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych szkoły.
  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 • § 39

Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:

 • sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klas;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;
 • poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych wychowanka;
 • badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;
 • systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;
 • współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami, celem optymalizacji oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
 • opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
  1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP,
  2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów.
 • § 40
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • realizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wobec uczniów wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działania wspierające rodzinę min. informowanie rodziców o:
 1. możliwości ubiegania się o pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne,
 2. możliwych świadczeniach finansowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności;
 • opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków.

 

 • § 41

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • porady konsultacyjne dla rodziców i uczniów starających się o przyjęcie do szkoły;
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno - terapeutycznych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
 • § 42

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
  2. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • § 43
 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy szkoły.
 • § 44

Szczegółowe zadania innych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zawiera Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 7

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

 • § 45

Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole poprzez:

 • dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami oraz 20 minut przed rozpoczęciem zajęć;
 • reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów;
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach
 • umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych;
 • dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa;
 • zakup atestowanego sprzętu;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 • monitoring;
 • blokadę głównych drzwi wejściowych oraz zamykanie pozostałych drzwi wejściowych;
 • zabezpieczenie okien na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach uniemożliwiające otwarcie ich przez uczniów.
 • § 46

W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa, pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

 • sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;
 • dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;
 • dbanie o teren wokół szkoły, na którym mogą znajdować się uczniowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

BAZA LOKALOWA

 

 • § 47

Opis bazy lokalowej szkoły oraz organizacji biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej i stołówki znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 9

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • § 48

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
 • znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 • informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 • § 49

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;
 • uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;
 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szczególności:
  1. przestrzeganie ustalonych zasad,
  2. nie rozmawiania z innymi uczniami podczas zajęć,
  3. nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć,
  4. w miarę możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  5. reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia;
 • odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zwłaszcza:
 1. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym i kolegom,
 2. reagowania na przemoc i inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu,
 3. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i przemocy,
 4. tolerancyjnej postawy wobec poglądów i przekonań innych,
 5. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
 6. dbanie o kulturę słowa;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:
 1. niepalenia tytoniu,
 2. niespożywania alkoholu,
 3. nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;
 • dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju:
  1. zmianę obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
  2. noszenie czystego, skromnego stroju (nie może być zbyt skąpy i wyzywający),
  3. niestosowanie nadmiernego makijażu i ozdób w przypadku dziewcząt oraz ekstrawaganckich fryzur u uczniów obojga płci,
  4. przychodzenia na uroczystości szkolne w galowym stroju (biała/ jasna bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, garnitur),
  5. zdejmowanie z głowy czapki lub kaptura podczas przebywania w szkole,
  6. pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni;
 • przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych;
 • przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć oraz przerw;
 • poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania;
 • postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę;
 • podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 • § 50

Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie przerw.

 • § 51
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń lub jego rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 • § 52
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Wszelkie nieobecności na tych zajęciach muszą być usprawiedliwiane.
 2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
 3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 4. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodzica lub opiekuna jest niejasna lub zdaniem wychowawcy nieuzasadniona, wychowawca ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.
 5. Uczeń lub jego rodzice są obowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Brak usprawiedliwienia we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni.
 7. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem. W przypadku braku informacji od rodziców o nieobecności ucznia w szkole powyżej 5 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 8. Jeżeli pisemne usprawiedliwienie dostarczone przez ucznia budzi wątpliwości wychowawca lub pedagog wyjaśnia je w porozumieniu z rodzicami.
 9. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 10. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, ale pod warunkiem, że jego rodzice lub prawni opiekunowie złożą pisemną zgodę.
 • § 53
  1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych w danym dniu tylko na pisemną prośbę rodziców, zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.
  2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.
  3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu.
  4. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia.
  5. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor.
  6. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela
   o zwolnienie dziecka.
  7. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic lub osoba upoważniona, osobiście odbierze ucznia ze szkoły (odbiór dziecka zgłasza wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi).
  8. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.
  9. W czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

 

 • § 54
 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:
 • zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;
 • powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;
 • powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań.
 1. Uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.
 2. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.
 • § 55

Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty.

 • § 56
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.
 2. Na terenie szkoły uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, wykonywania zdjęć i nagrywania.
 3. Uczeń może skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zezwoli na to nauczyciel.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć lub telefon może być złożony w sekretariacie do odbioru przez rodzica.
 • § 57
 1. Skreślenie z listy uczniów dotyczy jedynie ucznia pełnoletniego.
 2. Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Skreślenia z listy uczniów dokonuje się w następujących przypadkach:
  • notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych lub nieuczęszczanie na zajęcia;
  • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;
  • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (dotyczy to także wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę);
  • rozprowadzenie lub posiadanie środków odurzających;
  • naruszanie godności osobistej innych osób;
  • wywieranie demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską;
  • rezygnacji ucznia z nauki szkolnej;
  • zmiana szkoły -przeniesienie dokumentów przez ucznia do innej placówki.
  • skreślenie w trybie natychmiastowej wykonalności w przypadku prawomocnego wyroku sadowego.
 • § 58

Szczegółowe zasady dotyczące skreślenia z listy uczniów oraz procedura odwoławcza znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 10

RODZAJE NAGRÓD

 

 • § 59

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 • duże postępy w nabywaniu wiadomości i umiejętności;
 • wyróżniające zachowanie;
 • reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;
 • wysoką frekwencję;
 • działalność społeczną na rzecz szkoły.

2.Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy w obecności społeczności szkolnej;

3) pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) udział w wycieczce dla najlepszych uczniów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców.

 

ROZDZIAŁ 11

RODZAJE KAR

 

 • § 60

Uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
 • posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią;
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • kradzież na terenie szkoły i poza nią;
 • wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;
 • opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;
 • używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły;
 • umyślne niszczenie mienia szkoły;
 • stosowanie agresji słownej;
 • wykorzystywanie technologii komunikacyjnych jako narzędzi do realizacji działań agresywnych lub stosowanie przemocy przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (email, smsy, hejt).
 • § 61

Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • upomnienie Dyrektora szkoły;
 • nagana Dyrektora szkoły;
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • odpowiedzialność materialna za poczynione szkody (w przypadku ucznia pełnoletniego);
 • zakaz udziału w imprezach szkolnych;
 • skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich).
 • § 62
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje rodziców ucznia o nałożonej karze z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 5. Odwołanie może wnieść rodzic lub pełnoletni uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o której mowa w ust. 3.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 7. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej.
 9. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ 12

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I INNE FORMY WSPARCIA

 

 • § 63
 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 3. Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
 4. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zespole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny.
 5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 6. Wszyscy uczniowie w szkole są objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. Dyrektor informuje pisemnie rodziców, albo pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz okresie i wymiarze godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.
 10. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści.
 11. W zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.
 12. Objęcie ucznia niepełnoletniego zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody jego rodziców.
 13. Godzina zajęć trwa 45 minut.
 14. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

 • § 64
 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem i innymi nauczycielami rozpoznaje trudną sytuację ucznia i za zgodą Dyrektora ustala indywidualny plan pomocy dla ucznia.
 3. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez:
  • organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;
  • pozyskiwanie funduszy z projektów;
  • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i innych inicjatyw;
  • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów;
  • wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;
  • wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów.

ROZDZIAŁ 13

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI

 

 • § 65

Zakres współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 14

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 • §66
 1. .Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za środki finansowe i cenne przedmioty przynoszone przez ich dzieci do szkoły.
 4. Organem statutowym szkoły reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.
 5. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 6. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • § 67
 1. Rodzice mają prawo do;
  • znajomości Statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu wychowawczo - profilaktycznego;
  • wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;
  • udziału w spotkaniach zespołu opracowującego IPET, w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
  • do bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.
 2. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.
 • § 68

Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego;
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;
 • tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
 • § 69

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

 • wywiadówki - organizowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu, omówienie spraw organizacyjnych klasy;
 • spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w szkole atmosfery organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;
 • zebrania Rady Rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;
 • spotkania z ekspertem, odbywające się z udziałem specjalnie zaproszonej na nie osoby udzielającej rodzicom pomocy w sprawach, dotyczących trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień itp. w których mogą brać udział rodzice wszystkich uczniów danej klasy lub szkoły;
 • spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (prelekcje, konferencje, warsztaty);
 • indywidualne spotkania z rodzicami (konsultacje z wychowawcą, nauczycielami);
 • wizyty domowe- bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich żyją uczniowie;
 • kontakty korespondencyjne (notes do kontaktów z rodzicami, zeszyt ucznia, listy do rodziców, pisemne powiadomienia, sms-y);
 • rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych;
 • wspólna organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych, akcji itp. zachęcanie do udziału w aktywności na rzecz szkoły;
 • porady nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego (możliwość uzyskania wsparcia, pomocy w sprawach dotyczących ucznia);
 • strona internetowa szkoły;

13) lekcje otwarte dla rodziców.

 

ROZDZIAŁ 15

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW

 

 • §70
 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych możliwość intelektualnych i psychofizycznych ucznia.
 2. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia przestrzegania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 • §71

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w przyswajaniu wiedzy i nowych umiejętności;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;
 • jasne i zrozumiałe dla ucznia formułowanie wymagań.
 • § 71a
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania tych osiągnięć.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach oceniania zachowania.
 4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany przedstawić uczniowi i jego rodzicom opisowe oceny postępów ucznia w nauce i zachowaniu.
 5. Rodzice mogą dowiedzieć się o wynikach ucznia kontaktując się z nauczycielami telefonicznie lub na spotkaniach z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi.
 • §72
 1. Rok szkolny dzieli się na pierwsze i drugie półrocze.
 2. Klasyfikacji dokonuje się na koniec pierwszego i drugiego półrocza.
 3. Ocena opisowa umieszczona w dzienniku lekcyjnym, w arkuszu ucznia oraz na świadectwie.
 • §73

Zasady oceniania uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy:

 • ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową;
 • wyjątek stanowi ocena z przedmiotu religia, wyrażona stopniem w skali od 1 do 6;
 • przy ocenianiu w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w podczas zajęć lekcyjnych;

3a) postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu;

 • w bieżącym ocenianiu ucznia za wykonywane zadanie, czy pracę domową stosuje się wzmocnienia pozytywne. Mogą to być:
 1. pochwały słowne,
 2. aktywność lubiana przez ucznia,
 3. nagrody symboliczne np. uśmiechnięta buźka, kwiatek lub inne wybrane przez nauczyciela symbole, a także oceny obrazkowe lub cyfrowe rozumiane przez ucznia. Kryteria przyznawania nagród symbolicznych określa wychowawca w klasowym systemie oceniania,
 4. d) inne.
 • §74
 1. Śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocena z zachowania uwzględnia kulturę osobistą ucznia, stosunek do obowiązków szkolnych, aktywność ucznia.
 • §75
 1. W celu monitorowania postępów ucznia stosuje się Arkusz obserwacji przygotowany przez nauczyciela danego oddziału.
 2. (uchylony)
 • § 75a
 1. W uzasadnionych przypadkach (na podstawie opinii wydanej przez lekarza) uczeń może być zwolniony na czas określony w tej opinii z lekcji wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny opisowej klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 3. Ucznia, którego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia w porozumieniu z rodzicami.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
 6. Uczniowi można wydłużyć okres nauki o jeden rok, po podjęciu decyzji przez radę pedagogiczna po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 7. Wszyscy uczniowie klas III kończący naukę w szkole otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły  Przysposobienia do Pracy z opisem nabytych umiejętności i czynności pracy.

 

ROZDZIAŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • §76
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.

Zmiana statutu

 

 • § 77
 1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą wystąpić:
 • Dyrektor;
 • Rada Rodziców;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 1. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 • § 78
 1. Wszelkie zmiany w Statucie szkoły są opracowywane przez Radę Pedagogiczną
  oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor przesyła Statut lub znowelizowany tekst Statutu do organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.
 3. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić Statut, albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 79

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK